Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Szybki kontakt

Zapytaj !

 

607 52 47 45
601 97 25 26

sklep@dobraoptyka.pl

 

Zadzwoń lub napisz,

chętnie pomożemy

 

Reklamacje

Reklamacje

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towary bez wad. Regulacja odpowiedzialności z tego tytułu zawarta jest w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności w przepisach o rękojmi: w art. 556 oraz 5561-5563.
2. Wybrane towary objęte są gwarancją. Treść gwarancji (dla towarów, które są nią objęte) obejmuje w szczególności obowiązki gwaranta i czas trwania gwarancji; dostępna jest na stronie www.dobraoptyka.pl i dołączana jest do każdej faktury lub paragonu.
3. Kupujący ma prawo do reklamacji towaru na podstawie przepisów o rękojmi lub gwarancji, jeżeli gwarancja została udzielona.
4. Kupujący ma także prawo do zgłaszania reklamacji dotyczącej funkcjonowania Sklepu.
5. Reklamacje towarów na podstawie rękojmi oraz reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu powinny być zgłaszane na piśmie (na adres: JAROSŁAW DUBROWNIK ul. 20-GO STYCZNIA 145K, 95-2090 Pabianice z dopiskiem „reklamacja dobraoptyka.pl”) lub listem elektronicznym na dres: sklep@dobraoptyka.pl.
6. Zgłoszenie reklamacyjne na podstawie rękojmi powinno zawierać imię, nazwisko, adres Kupującego, numer telefonu kontaktowego, wskazanie reklamowanego towaru, udokumentowanie, że towar został zakupiony w Sklepie (np. poprzez podanie numeru rachunku lub faktury, kopii rachunku lub faktury wraz ze wskazaniem, której pozycji reklamacja dotyczy) oraz wskazanie przyczyny reklamacji.
7. Sposób rozpatrywania reklamacji: W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi dotyczących wad towarów Sprzedawca prosi o przesłanie reklamowanego towaru na wskazany adres w celu dokonania oględzin.
8. W przypadku reklamacji dotyczących uszkodzeń w transporcie znajduje zastosowanie procedura określona w § 4 punkty 10-12. W przypadku reklamacji dotyczących funkcjonowania Sklepu Sprzedawca sprawdza czy Sklep funkcjonuje (lub funkcjonował w okresie, którego dotyczy reklamacja) zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami, czy mają (lub miały) miejsce nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu i ewentualnie jakie. Może w tym celu poprosić Kupującego o dodatkowe informacje. Na podstawie zgromadzonych informacji, oględzin, a także postanowień niniejszego Regulaminu i przepisów prawa Sprzedawca podejmuje decyzję co do uznania lub nieuwzględnienia reklamacji, informując o tym Kupującego.
9. W przypadku reklamacji towaru z tytułu rękojmi Sprzedawca ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni, od daty otrzymania żądania wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo oświadczenia o obniżeniu ceny z określeniem kwoty, o jaką cena ma być obniżona.
10. Kupujący, który złożył reklamację na piśmie, powiadomiony zostanie o wyniku jej rozpatrzenia na piśmie, a Kupujący, który złożył reklamację listem elektronicznym, powiadomiony zostanie listem elektronicznym.
11. Reklamacje na podstawie gwarancji powinny być zgłaszane i będą rozpatrywane zgodnie z postanowieniami zawartymi w treści gwarancji.
12. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Może skorzystać w szczególności z procedur mediacyjnych zapewnionych przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Zasady dostępu do tych procedur znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com